Co Wspieramy

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja

 

 

1) Podejmowanie działań mających na celu przyczynianie się do budowy i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków współpracy i przyjaźni pomiędzy społeczeństwem Polski i społecznościami Rosji na zasadach równości i partnerstwa, wzajemnego zaufania i szacunku oraz wzajemnych korzyści.

 

2) Przyczynianie się do rozwoju współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej, turystycznej i wymiany handlowej. Stowarzyszenie będzie podejmowało i popierało wspólne inicjatywy w tych dziedzinach.

 

3) Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia społeczeństw Polski i Rosji, poprzez szerzenie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, nauce i gospodarce naszych państw i narodów, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i zaszłości obciążających nasze stosunki.

 

4) Organizowanie i popieranie wymiany osobowej, rozwijanie bezpośrednich kontaktów między rodzinami, młodzieżą, grupami zawodowymi i środowiskami, placówkami kultury, nauki i oświaty, zakładami pracy i organizacjami pozarządowymi.

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA