Oddziały 

Rozdział V Statutu Stowarzyszenia,

czyli w jaki sposób powołać Oddział Terenowy Stowarzyszenia Współpracy Polska - Rosja.

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Rozdział V

 Jednostki Terenowe 

 

§ 30

Na wniosek co najmniej 10 osób będących  członkami Stowarzyszenia, Zarząd Główny w drodze uchwały powołuje na danym terenie Oddział Terenowy Stowarzyszenia.

 

§ 31

Władze Oddziału:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału

2. Zarząd Oddziału

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 32

Kadencja władz Oddziału trwa 5 lat.

 

§33

1.Uchwały Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,  podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

2.Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

 

§  34

1.Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Do trybu zwoływania Walnych Zebrań Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy  § 21 i § 22 statutu.

4.W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi przynależni terytorialnie do Oddziału

b) z głosem doradczym członkowie wspierający przynależący terytorialnie do Oddziału oraz zaproszeni goście.

 

§ 35

Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału:

1. uchwalanie programu działania oraz budżetu Oddziału

2. wybór władz Oddziału

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom Oddziału.

4.uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.

5.rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Oddziału.

 

§ 36

1. Zarząd Oddziału składa się  z 3 członków.

2. Na pierwszym zebraniu członkowie Zarządu Oddziału wybieraj spośród siebie  Prezesa Oddziału, Sekretarza i Skarbnika.

3. Zebrania Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału co najmniej raz na 2 miesiące. W zebraniach Zarządu Oddziału mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału z głosem doradczym.

 

§ 37

Kompetencje Zarządu Oddziału:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem Oddziału, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. uchwalanie projektu budżetu Oddziału.

4. zwoływanie Walnych zebrań Oddziału.

5. określenie kierunków działania Oddziału

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 

§ 38

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z Przewodniczącego i 2 członków.  

Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają spośród siebie  Przewodniczącego.

 

§ 39

Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału:

1. kontrola działalności Oddziału przy najmniej raz w roku.

2. współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia

3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej w ramach Oddziału.

4. przedkładanie Walnemu Zebraniu członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz prawo zwoływania Walnych Zebrań Członków Oddziału

w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie bądź trybie ustalonym w statucie.

 

§ 40

Do reprezentowania Oddziału upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Zarząd Oddziału upoważniony jest na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.