Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód

 

Organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni na zasadach wzajemnych korzyści i szacunku między społeczeństwem polskim i społeczeństwami państw za wschodnią granicą Polski. SWPW wspiera współpracę naukowo techniczną i kulturalną Polski, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. Organizacja uczestniczy również w promocji i realizacji polskiej polityki wschodniej, jako części wspólnej polityki Unii Europejskiej.

 

www: http://swpw.org

 

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

 

Ośrodek działa na rzecz szerzenia wiedzy o Rosji, przybliżając język i kulturę rosyjską oraz ułatwia wymianę kulturalną pomiędzy Polską i Rosją. Organizując spotkania z przedstawicielami świata literatury, muzyki, sztuki i nauki, zapoznaje z bogatym dorobkiem rosyjskiej kultury. RONiK prowadzi również kursy języka rosyjskiego dla dzieci i dorosłych, a także wspiera edukację Polaków w Rosji.

 

www: http://www.ronik.org.pl

Liga Kobiet Polskich

 

Organizacja zrzeszająca kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin.

Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 

www: http://ligakobietpolskich.pl

Gazeta Petersburska

 

Miesięcznik polskiej diaspory w Sankt Petersburgu. Ukazuje się w dwóch językach - po polsku i po rosyjsku. Gazeta swoim zasięgiem trafia głównie do mieszkańców Petersburga i północno-zachodniej części Rosji, ale swoich wiernych czytelników ma na całym świecie. Gazeta wpiera promocję polskiej kultury w Rosji, poświęca też wiele uwagi Polonii w Rosji i na świecie.  Aktywnie uczestniczy w budowaniu pozytywnych relacji między Polakami i Rosjanami.

 

www: http://gazetapetersburska.org

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

 

Stowarzyszenie inicjuje działania na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego i wspiera wszelkie formy badania i doskonalenia metod nauczania. Ułatwia przepływ informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych. Wspomaga współpracę i wymianę doświadczeń między nauczycielami języka rosyjskiego, a także utrzymuje kontakty z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

www: www.rusysty.pl

Partnerzy

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA