Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się wspólne zebranie Zarządu Głównego SWP-R i Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji /Radzieckich/. W zabraniu uczestniczyło 20 osób w tym Prezes SWP-W J. Bryll i Dyrektor RONiK doc. I Żukowski.

 

Rozpatrzono następujące sprawy:

1. Informację o przebiegu i rezultatach II Zjazdu Absolwentów - 10 czerwca br. - przedstawił dr. Adam Zaborowski;

2. Stan przygotowań polskiej delegacji - zwycięzców Konkursu "Wiedza o Rosji"- do udziału w realizacji w Ałtajskim Kraju projektu pt. "Warszawska jesień w Ałtaju"/23 09 -30 09 br./- referent dr Patrycja Spytek;

3. Obchody 25-cio lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód - referent Prezes Józef Bryll;

4. Informacja o przygotowaniach do Polsko-Rosyjskiego Sympozjum Kulturalnego/24 10 br./- referent Jerzy Smoliński;

5. sprawy różne.

     

Po przedstawionych informacjach wywiązała się ciekawa i wielowątkowa dyskusja, w której zabrało głos 6 osób. Pozytywnie oceniono działania ciał statutowych SWP-R i Klubu Absolwentów, wnioskowano o organizację spotkań z przedstawicielami placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, pozytywnie oceniono przygotowania do realizacji referowanych przedsięwzięć i podkreślono dobrą pracę z młodzieżą, choć w tej materii występują szerokie możliwości, które należy jeszcze bardziej skutecznie wykorzystywać.

         

dr. Jerzy Smoliński.

Zebranie Zarządu Głównego